služby

účetnictví

 • kompletní vedení účetnictví dle aktuálních zákonných norem
 • provádět na účtu vlastníka zřízeném pro tuto činnost veškeré příjmy a výdaje 
 • zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti
 • vypracování daňového přiznání
 • zpracování odměn (mezd) pro členy výboru včetně všech vyúčtování a vystavování potvrzení

evidence a předpis

 • vyhotovovat výpočtové a evidenční listy a provádět jejich aktualizaci
 • vedení evidence vlastníků/nájemníků
 • předpisy záloh na služby a nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokynů vlastníka, kontrola úhrad
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • upomínání dlužníků
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 • likvidace BD a převod na SVJ. Tedy s tím spojené zpracování prohlášení vlastníka budovy, vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, převod bytů do vlastnictví současných členů družstva a zápis do Obchodního rejstříku společenství včetně vedení ustavující schůze shromáždění za přítomnosti notáře, na které dochází ke schválení stanov společenství vlastníků a volbě orgánů společenství (výbor společenství nebo pověřený vlastník).

technická správa

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel a rozúčtování tepla, TUV a SV na jednotlivé vlastníky
 • smluvní zajištění pravidelné údržby zeleně a zahradnické práce
 • smluvní provádění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů
 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů
 • dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
 • smluvní zabezpečení elektronické zabezpečovací služby včetně napojení na pulty centralizované ochrany (PCO)
 • pravidelně provádět kontrolu domu
 • dohlížet na plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů a obecně závazných předpisů
 • uplatňování u generálního dodavatele stavby garanční závady a kontrola odstraňování vad a nedodělků

domovnická činnost

 • kontrola osvětlení a nouzového osvětlení společných prostor včetně výměny a likvidace žárovek/zářivek
 • kontrola a seřízení samozavíračů, promazání klik a zámků, drobné opravy těsnění dveří apod.
 • kontrola rozvodů, ovládacích a měřících zařízení SUV, TUV a ÚT ve společných prostorách
 • kontrola splaškové a dešťové kanalizace ve společných prostorách, čištění záchytných mřížek a jímek
 • kontrola provozu kotlů a bojlerů v případě společného vytápění bytových jednotek a centrální přípravy TUV
 • kontrola stavu požárních značení únikových cest vč. údržby a obnovy
 • kontrola a údržba garážových vrat
 • kontrola činnosti úklidových a zahradnických služeb ve společných prostorách a na společných pozemcích domu
 • kontrola funkčnosti a drobná údržba dalších existujících zařízení společných prostor domu, včetně např. zařízení dětských hřišť
 • evidence požadavků na opravy a přenášení těchto požadavků ke správci objektu