rozsah činností

Správa bytového fondu v soukromém vlastnictví

- společenství vlastníků jednotek (SVJ)
- bytová družstva (BD)

Provádíme správu jak nově vznikajících SVJ z developerských projektů, tak těch SVJ a BD, která vznikla privatizací bytového fondu městských částí hl. m. Prahy. Jedná se o rozdílné formy právnických osob.

Od roku 1992 bylo v ČR zprivatizováno velké množství bytových domů. Většinou se majitelem domu stalo bytové družstvo, které založili nájemci. U bytových družstev, která splatí kupní cenu za dům původnímu vlastníkovi, pak často členové požadují převod bytů do osobního vlastnictví, což souvisí se vznikem společenství vlastníků jednotek.

Realizujeme ustavující shromáždění za přítomnosti notáře včetně vypracování a rozeslání pozvánky, vypracování stanov, přípravy hlasování a kompletace podkladů pro zápis do obchodního rejstříku.

Správa bytového fondu ve veřejném sektoru

- bytový fond městských částí hl. města Prahy

Vykonáváme správu bytového fondu Městské části Prahy 10 v celkovém počtu cca 3 000 jednotek. V některých částech Prahy probíhají další fáze privatizace bytového fondu, a to formou prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům. Každá městská část má svá pravidla postupu prodeje bytových domů.

V rámci privatizace bytového fondu nabízíme poradenství a provádíme všechny kroky s tím spojené. Jakmile má nájemce podán návrh na vklad do KN, následuje vyrušení nájemného, vyúčtování zpětně k datu návrhu na vklad a vytvoření nového předpisu ponížený o nájem a navýšený o „fond oprav“ a správní poplatek. Provádíme tak celkové finanční vypořádání s MČ a přeúčtování za mezidobí od sepsání kupní smlouvy až po zapsání SVJ do obchodního rejstříku.

Facility management

Předmětem činnosti je poskytnout našim klientům komplexní správu nemovitostí s ohledem na jejich potřeby a požadavky. Hlavním cílem je zabezpečení veškerých služeb týkajících se nemovitosti a problémů s ní souvisejících včetně snižování nákladů a zvyšování kvality. Kromě vedení účetnictví, předpisu záloh a technické správy zahrnují služby dále např. úklid, ostrahu, domovní činnost, havarijní službu, zahradnické služby atd. Souhrn těchto činností, které je naše společnost schopna poskytnout, optimalizuje náklady a poskytuje komfort. Pro klienty zabezpečíme veškeré administrativní i technické činnosti, které jsou nutné k zajištění bezproblémového chodu.

Technická správa budov a center

Předmětem činnosti je provoz a údržba budovy administrativního komplexu, obchodního centra, skladového komplexu či výrobních prostor. Pro naše klienty zajišťujeme odborný servis technických zařízení budov, pravidelné prohlídky a kontroly. Provádíme pravidelné revize u vyhrazených technických zařízení, které vycházejí z nároků české legislativy jako například revize elektrických silnoproudých rozvodů a spotřebičů, nouzového osvětlení, plynových rozvodů a spotřebičů, hromosvodů, komínů, hasicích přístrojů, tlakových nádob, zvedacích zařízení atd.

Při zajištění této činnosti jsme schopni poskytnout elektromontážní, instalatérské, topenářské, zámečnické, stavební, truhlářské, malířské a natěračské práce. Opravy a montáž zdravoinstalace, podlahových krytin, zámkové dlažby či montáž sádrokartonových konstrukcí.

Zajišťujeme optimalizaci ekonomiky provozu, preventivní údržbu, opravy a revize u těchto zařízení:

 • zařízení pro výrobu tepla - výměník, plynové, elektrické
 • větrání - VZT jednotky, ventilátory, filtry, odlučovače
 • chlazení - chladící a klimatizační jednotky a systémy 
 • elektrické rozvody a spotřebiče, osvětlovací soustavy, náhradní zdroje elektrické energie
 • elektrické požární a zabezpečovací zařízení (EPS, EZS) 
 • kamerové systémy (CCTV), rozhlasové a časové systémy
 • zdvihací zařízení, jeřáby, výtahy, eskalátory a travelátory
 • aktivní a pasivní hromosvody, komíny
 • hasicí přístroje, požární hydranty a automatické hasící systémy
 • automatické dveřní systémy a závory
 • kompresory a úpravny tlakového vzduchu, tlakové nádoby
 • čistírny odpadních vod, odlučovače tuků a ropných látek

Property management

Zajišťujeme komplex služeb týkající se administrativy, ekonomie a především provozně-technického servisu spravovaného objektu.

 • všechny oblasti technického provozu včetně preventivních služeb 
 • každodenní údržba 
 • řízení provozu 
 • 24 hodinová pohotovostní služba 
 • profesionální úklidové služby 
 • řízení oprav  
 • zajišťování revizních dokumentů