17. 01. 2014Rozúčtování služeb po 1. 1. 2014

Podle § 1180 nového občanského zákoníku (NOZ), který nabyl účinnosti od 1. 1.2014, bude vlastník jednotky přispívat na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, nebude-li určeno jinak (např. prohlášením nebo smlouvou o výstavbě). Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku k výlučnému užívání (např. lodžie nebo terasa přístupná z jeho bytu), stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů (např. členů výboru společenství vlastníků), dále na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti (např. poplatky za vedení bankovního účtu, kancelářské potřeby apod.) se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Pokud se týká služeb spojených s užíváním jednotek (vedení účetnictví, ani vlastní správní činnost však takovou službou nejsou), bude se SVJ řídit zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Náklady na služby (např. dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a TV signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu) se na vlastníky jednotek rozdělí podle rozhodnutí SVJ, přičemž orgánem příslušným k takovému rozhodnutí je shromáždění vlastníků (§ 1208 písm. e) NOZ). Zákon zároveň pro jednotlivé služby určuje kritéria pro jejich rozúčtování pro případ, kdy o postupu SVJ nerozhodne. Výjimku představují náklady na teplo a centralizované poskytování teplé vody, které se na vlastníky rozdělí podle vyhl. č. 372/2001 Sb., nedojde-li k jinému ujednání SVJ se všemi vlastníky jednotek v domě (k odchýlení se od uvedené vyhlášky tedy nebude postačovat usnesení shromáždění vlastníků).