07. 04. 2015Povinné náležitosti stanov

Vážení vlastníci,

v souvislosti s úpravami stanov, které je nutné do 31.12.2016 uvést do souladu s NOZ, Vás informujeme o základních náležitostech. K úpravě stanov doporučujeme oslovit advokáta, který se zabývá bytovým spoluvlastnictvím.


Povinné náležitosti stanov dle § 1200, odst. 2 NOZ:

a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo;

b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo, není-li to možné, na jiném vhodném místě;

c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,

d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení;

e) určení prvních členů statutárního orgánu;

f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí;

g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

 

Více inforemací viz zde.