02. 01. 2014Od 1.1.2014 podle nového občanského zákoníku

Zákon o vlastnictví bytů (ZOVB) byl zrušen k  31.12.2013 a úprava vlastnictví bytů pod názvem „Bytové spoluvlastnictví“ je začleněna v novém občanském zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. ( NOZ), který vstoupil v platnost od 1.1.2014.

Pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ) zůstává základní soustava orgánů v nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví v NOZ v podstatě zachována. Přesto však dochází k řadě výrazných změn, které ovlivní jak volby členů orgánů, tak způsob rozhodování v záležitostech správy domu a pozemku a některé s tím související záležitosti. Dochází v k výrazným změnám především v úpravě způsobu rozhodování shromáždění. Výslovně se vymezuje výlučná působnost shromáždění přímo v zákoně, dochází k některým změnám týkajících se volených orgánů SVJ a jejich členů, především jsou stanoveny předpoklady pro zvolení za člena voleného orgánu, dále se umožňuje volit za člena orgánu SVJ i jinou osobu než vlastníka jednotky, následuje povinná účast notáře při změně stanov a jsou provedeny mnohé další změny.

Soustava orgánů SVJ zůstává nadále založena na principu dvojice povinných orgánů, tedy nejvyšší orgán (shromáždění vlastníků jednotek) a statutární orgán (buď výbor jako kolektivní orgán nebo předseda jako individuální orgán) s možností zřizovat stanovami SVJ další orgány jako podle ZOVB (především v praxi SVJ zřizuje kontrolní orgán). Pro jednočlenný (individuální) statutární orgán se namísto dosavadního označení „pověřený vlastník“ bude nově používat vhodnější označení „předseda“. Zcela nově je zařazeno souhrnné ustanovení vymezující minimální výlučnou působnost shromáždění, přičemž stanovy mohou určit další záležitosti spadající do výlučné působnosti shromáždění.