14. 01. 2016Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon“), kterým se implementují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniku, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Zákonem č. 221/2015 Sb. došlo k zásadní změně v § 21a odst. 4 tím, že slova „obchodního rejstříku” byla nahrazena slovy „veřejného rejstříku” - a toto je ve vztahu k SVJ zásadní rozdíl oproti předchozí právní úpravě. Jestliže se předtím předmětná povinnost vztahovala na osoby zapsané v „obchodním rejstříku” (což se nevztahovalo na SVJ), nyní se tato povinnost podle novelizovaného § 21a odst. 4 vztahuje na osoby zapsané ve „veřejném rejstříku”. Veřejný rejstřík zahrnuje mj. jednak obchodní rejstřík a jednak rejstřík společenství v němž se zapisují SVJ. Současně v § 21 odst.1 první větě zákona o účetnictví bylo vypuštěno u slov „obchodního rejstříku” slovo „obchodní”. V návaznosti na provedené změny ve stávajícím zákoně o účetnictví se pak v čl. II. přechodných ustanovení k zákonu č. 221/2015 rovněž používá pojem „veřejný rejstřík”.

Došlo tak ke změně z níž se dovozuje povinnost pro SVJ zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků:

  • Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, uloží SVJ do sbírky listin nejpozději do 31.3.2016.
  • Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2015, uloží SVJ do sbírky listin nejpozději do 30.11.2017.