06. 02. 2014Nové pojetí zdanění SVJ

Nově vyplývá z § 17a zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., v platném znění, dále jen „ZDP“), že veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem, nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. V souladu s § 17a odst. 2 písm. e) ZDP však veřejně prospěšným poplatníkem není společenství vlastníků jednotek. Jedná se v podstatě o nové vymezení poplatníků, kteří nebyli zřízeni nebo založeni za účelem podnikání, tedy poplatníků neziskových, na které se uplatňoval jiný daňový režim než na poplatníky, kteří byly podnikatelskými subjekty. Znamená to tedy, že do konce roku 2013 patřila SVJ mezi neziskové poplatníky, ovšem od roku 2014 tomu tak již nebude a při zdaňování bude uplatňován standardní režim, který je nově upraven v § 18 ZDP a nově je označen jako Obecná ustanovení o základu daně. Z doplněného § 18 odst. 2 písm. h) ZDP potom vyplývá, že předmětem daně z příjmů nejsou u SVJ:

  • příjmy z dotací,
  • příjmy z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  • příjmy z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.

Pokud tedy bude mít SVJ pouze tyto příjmy, nebude povinno podávat daňové přiznání, což bylo i cílem této úpravy. Ostatní příjmy, s výjimkou ostatních příjmů podle § 18 odst. 2 ZDP, které by se případně u SVJ vyskytli, předmětem daně budou a bude na ně uplatňován standardní daňový režim jako u jiných podnikatelských subjektů.

Nová úprava veřejně prospěšných poplatníků byla promítnuta také do úpravy § 20 odst. 7 ZDP a společenství vlastníků tak od roku 2014 již nebude mít možnost snížit základ daně o tuto odpočitatelnou položku ve výši 30% základu daně. Současně se ale touto novou úpravou uvolnila možnost uplatnit snížení základ daně podle § 20 odst. 8 ZDP, tedy z titulu poskytnutých darů, v případě SVJ se ale jedná spíše o teoretickou možnost.

Z nové úpravy potom také, mimo jiné vyplývá, že předmětem daně budou u SVJ úroky z bankovních účtů. Současně se ale doplňuje ustanovení § 36 odst. 9 ZDP, ze kterého vyplývá, že úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků bude podléhat zvláštní sazbě daně, což znamená, že zdaňovat tento příjem bude plátce těchto příjmů, tedy banka. Tyto příjmy pak nebudou zahrnovány do základu daně, takže ani příjem ve formě těchto úroků nepovede k povinnosti podávat daňové přiznání. Důvodem je ustanovení v novém § 38mb ZDP, který nahrazuje dosavadní § 38m odst. 6 ZDP a ve kterém se upravuje, že pokud má SVJ pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně, nebo příjmy, které jsou zdaněné zvláštní sazbou daně, nemá povinnost podat daňové přiznání. V tomto ohledu tak zůstává úprava u SVJ v podstatě shodná i přesto, že SVJ byly z neziskových poplatníků vyčleněna.

A dále je nutné doplnit, že podle nového § 38mc ZDP nemá SVJ ani povinnost sdělit správci daně skutečnost, že mu nevznikla povinnost podat daňové přiznání, tato úprava byla do konce roku 2013 obsažena v § 38m odst. 7 ZDP a týkala se neziskových poplatníků.