04. 11. 2015Kdy změny stanov SVJ nevyžadují účast notáře?

Změny stanov SVJ vzniklých před 1. 1. 2014 nevyžadují účast notáře dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7. 2015, sp. zn. 7 Cmo 79/2015.

Aktuální judikát Vrchního soudu v Praze by měl ukončit výkladové problémy, která se již od doby přijetí nového občanského zákoníku vyskytují v odborné právnické veřejnosti, v prostředí společenství vlastníků jednotek a také v rozhodovací praxi některých rejstříkových soudů. Tento problém lze v současné době považovat za vyřešený judikátem Vrchního soudu v Praze. 

SVJ vzniklé před 1. 1. 2014 schvaluje změny svých stanov (ať v rámci přizpůsobení ustanovením NOZ podle § 3041 odst. 2 a § 3042 NOZ nebo při případných budoucích změnách stanov) bez účasti notáře, pokud v samotných stanovách konkrétního SVJ není ustanovení, podle něhož se pro schvalování změny stanov vyžaduje účast notáře (v takovém případě je účast notáře nezbytná, byť ji vyžadují ustanovení stanov SVJ a nikoliv zákon).