funkce předsedy společenství

Výkon funkce statutárního orgánu SVJ - “Předseda společenství vlastníků dle § 1205 a § 159 NOZ”

nebo

Výkon funkce statutárního orgánu BD - “Předseda bytového družstva”

Jedná se o funkci, kdy veškeré úkony bude činit zástupce správce (fyzická osoba) a plně zastoupí funkci samotného výboru SVJ/BD.


Zahrnuje plnění veškerých povinností výboru:

 • vyplývajících z platných právních předpisů
 • ze stanov SVJ/BD
 • z rozhodnutí shromáždění

 

Rozsah činnosti Předsedy zahrnuje zejména:

 • kontrolu a dohled nad výkonem činnosti správce
 • zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění
 • zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost
 • odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů
 • připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
 • předkládá k projednání a schválení účetní závěrku
 • zajišťuje řádné vedení písemností společenství a vede seznam členů
 • sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby
 • zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků
 • zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství
 • rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek
 • za svojí činnost se zodpovídá shromáždění


Reference:

Společenství vlastníků jednotek Jungmannova 19/7 Praha 1, IČ: 27143732

Společenství vlastníků jednotek, Nad Kajetánkou 1445/29, Praha-Břevnov, IČ: 27575802